ANBI informatie


De Stichting Grip op de Knip Katwijk is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften of donaties aan Grip op de Knip Katwijk fiscaal aftrekbaar zijn. Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite een aantal gegevens publiceren. Hieronder treft u de betreffende informatie aan.

ANBI-Logo

de naam van de instelling

Stichting ‘Grip op de Knip Katwijk’

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 851678464

post- en emailadres van de instelling

Secretariaat Grip op de Knip Katwijk
’t Schip 16, 2224 RW Katwijk ZH
vel@casema.nl

doelstelling

Inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, ongeacht levensovertuiging en afkomst, helpen bij het oplossen van hun financiële problemen of schulden en proberen hen uit de schuldhulpverlening of schuldsanering te houden.

hoofdlijnen beleidsplan

De Stichting Grip op de Knip Katwijk werd op 24 mei 2012 door een aantal plaatselijke kerken opgericht en is verbonden met de landelijke organisatie ‘Schuldhulpmaatje’. De stichting heeft als drijfveer de liefde voor de medemens. Aan de stichting zijn enkele tientallen gecertificeerde ‘Maatjes’ verbonden die mensen met financiële problemen bijstaan om de administratie weer op orde te krijgen teneinde uit de schuldsanering te blijven. De stichting financiert de initiële 3-daagse opleiding en de jaarlijkse 1-daagse hercertificering van de Maatjes die zijn verbonden aan de stichting. De kosten voor de opleiding en hercertificering van de Maatjes worden voor 100% door de stichting gedragen. De stichting wordt daartoe financieel gesteund door de plaatselijke kerken en door giften en donaties vanuit de samenleving.

bestuurders

  • Aad van der Hout, voorzitter
  • Piet Vellekoop, secretaris
  • Fransien Noort-van Rooijen, penningmeester
  • Gijs Hogewoning, algemeen bestuurslid belast met fondsenwerving
  • Willem van der Plas, afgevaardigde Diaconaal Platform Katwijk

beloningsbeleid

Allen die bij Stichting Grip op de Knip Katwijk zijn betrokken, bestuur, coördinator, Maatjes en webmaster doen hun werkzaamheden om niet. Er is derhalve geen beleid om mensen te belonen.

verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2016 (172 downloads)

financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording verwijzen we naar het jaarverslag 2016.