Jaarverslag 2015Voorwoord voorzitter

Lukt het samen? In 2015 was het aantal hulpvragers minder dan het jaar daarvoor. Wel nam de complexiteit van de hulpvragen toe. Een compliment aan onze maatjes en beide coördinatoren is dan ook zeer zeker op zijn plaats. Zij hebben in 2015 veel tijd besteed en moeite gedaan om hulpvragers weer inzicht in hun financiën te geven en op die manier weer grip op hun portemonnee en mede daardoor hun leven te krijgen.

De uitdaging voor het bestuur dit jaar was om de financiering van Grip te verduurzamen. De eerste drie jaar zijn we financieel enorm gesteund door enkele landelijke fondsen: het Oranjefonds, het SKAN fonds (nu KANS geheten) en Fonds 1818. Maar deze fondsen geven alleen de eerste drie jaar financiële ondersteuning, daarna moesten wij onszelf financieel kunnen bedruipen. Op meerdere manieren is gepoogd deze financiële zelfstandigheid tot stand te brengen. En aan het eind van 2015 was de conclusie dat we daarin zijn geslaagd. Grip heeft voor de komende jaren financiële zekerheid! Dat stemt dankbaar!

We zijn dan ook blij met al onze ondersteuners: de diaconieën van veel lokale kerken, de gemeente Katwijk, particulieren, ondernemers en fondsen. Gaat alles dan goed? Is in de gemeente Katwijk toch alles anders? Is de landelijke trend dat één op de zes huishoudens grote kans heeft in financiële problemen te komen hier niet zichtbaar? Was het maar zo! In Katwijk gaat het niet om één op de zes, maar om één op de tien huishoudens die die kans heeft. Kortom er is nog veel te doen en liefst in een stadium dat de problemen nog niet zo groot zijn. Daarom zijn we na de zomer van 2015 met de voorbereidingen gestart voor een proef met een inloopspreekuur, laagdrempelig en met ondersteuning van een Google Adwords campagne. Die voorbereidingen zijn jl. december afgerond zodat de start in januari 2016 plaats kon hebben. Met de vele steun die we ook in 2015 hebben ondervonden is het duidelijk: ‘Samen lukt het!’ Aad van der Hout MA Voorzitter Grip op de Knip Katwijk

6 Verslag secretaris Grip op de Knip Katwijk is een plaatselijke, zelfstandige stichting die lid is van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. Sinds 2011 timmert Grip in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg aan de weg. Er verschenen tot nu drie jaarverslagen waarin het bestuur verantwoording aflegde van haar beleid en het functioneren van Grip. Het bestuur vergaderde in 2015 elf keer. Dat gebeurde in de Voorhof aan de Vliet te Rijnsburg. We zijn de PKN-gemeente aldaar dankbaar voor de genoten gastvrijheid. Zaken waarover is gesproken en waarop we geprobeerd hebben, indien nodig, handelend op te treden zijn: de voortgang van de hulpverlening die wij bieden, de aanwas van en cursussen voor maatjes, onze contacten met de kerken, de landelijke vereniging SHM, de gemeente en organisaties waarmee we samenwerken. Voorts ging onze aandacht naar de financiën om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken, onze p.r. en enkele initiatieven. In de tweede helft van het jaar hield het organiseren van een inloopspreekuur dat per 1 januari 2016 van start zal gaan ons bezig. Een campagne via internet zal dit spreekuur ondersteunen. Met behulp van Google Adwords zullen hulpzoekers worden gewezen op ons inloopspreekuur, het werk van onze maatjes en andere zaken over schulden, het voorkomen ervan en schuldhulpverlening.

De voortgang van onze hulpverlening In 2015 hebben 71 mensen/huishoudens een beroep op ons gedaan. Dat was iets minder dan in 2014. Gezien de cijfers en de regelmatige, alarmerende berichten in de media over armoede in Nederland hadden we een lichte stijging verwacht. De hulpvraag bij de gemeente daalde eveneens. We nemen daarom volgend jaar o.a. het initiatief voor een laagdrempelig inloopspreekuur. Enkele maatjes zijn gestopt en er zijn weer nieuwe bij gekomen. Omdat vraag en aanbod in evenwicht bleven konden we iedere hulpvrager snel van hulp voorzien. De schulden van de hulpvragers die we hebben zijn steeds gecompliceerder. De mensen zijn mondiger en daardoor soms minder makkelijk aan te sturen terwijl de schulden groter worden. Het kan een tijd goed gaan, maar het komt voor dat men op het laatste moment weer afhaakt. Er blijft vervolgens alleen schuldsanering over. Het is daarom van belang de hulpvragers te (blijven) wijzen op het belang van bepaalde veranderingen in hun uitgavenpatroon en de maatjes te blijven stimuleren hun werk te doen. Voor nauwkeurige cijfers, grafieken en toelichtingen verwijzen we u naar het verslag van onze coördinator (blz. 20).

7 Maatjes We begonnen 2015 met 36 maatjes, waarvan 31 al gecertificeerd waren en 5 in de loop van het jaar de training hebben afgerond. We eindigden het jaar met 36 gecertificeerde maatjes. De nieuwe maatjes hebben de driedaagse cursus gevolgd en de bestaande maatjes konden zich (verplicht) via e-learning op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen op financieel gebied. Om bij de lessen te komen is het inloggen bij SHM Leiden verbeterd. Bovendien is het programma voor hercertificering korter en krachtiger geworden. Bij dit programma kan de coördinator meekijken en de vorderingen van de maatjes volgen. Om het maatjesforum op internet nieuw leven in te blazen hebben alle maatjes van onze webmaster een nieuwe inlogcode en een wachtwoord gekregen. Hier kunnen ze hun vraag/vragen achterlaten en kunnen anderen/specialisten het antwoord geven. Nieuw is dat alle maatjes een melding krijgen zodat ze de vragen en eventuele antwoorden niet missen. De beide coördinatoren houden intakegesprekken met de hulpvragers, sturen de maatjes aan en begeleiden hen waar nodig. Zij voeren, vaak samen met het bestuur, overleg met verschillende organisaties, de gemeente of bedrijven die voor het functioneren van Grip van belang zijn. Tenslotte organiseren ze ook de maatjesavonden. Om tot kwaliteitsverbetering te komen zijn, in overleg met de maatjes, enkele veranderingen ingevoerd. Er zijn drie nieuwe en/of verbeterde formulieren. Naast een test van SHM via internet is er ook een aanmeldingsformulier voor nieuwe maatjes. Het laat de aanmelder zien dat we een vrijwilligersorganisatie zijn waarin kwaliteit hoog in het vaandel staat. Door het noteren van zijn/haar sterke punten en kwaliteiten kan soms beter gekeken worden welke hulpvrager het meeste baat heeft bij het maatje. Er komt ook een verbeterd intakeformulier voor hulpvragers. Zij schrijven hun gegevens hier op, zodat het toegewezen maatje direct al van de belangrijkste zaken op de hoogte is. Tenslotte is er ook een voortgangsformulier vastgesteld dat minimaal een keer per maand ‘moet’ worden ingevuld.

In de bespreking over verbeterpunten werd door de maatjes gevraagd toch vooral meer intervisiegesprekken met elkaar te voeren. Daarom zal de opzet van maatjesavonden volgend jaar voor een groot deel anders zijn. Er waren dit jaar drie maatjesavonden: op 19 januari, 17 april en 5 november. De maatjes konden hier ervaringen uitwisselen en vragen stellen over alles wat met onze stichting en schuldhulpverlening te maken heeft. Er werden sprekers uitgenodigd die vanuit hun specialisme voorlichting gaven en/of ervaringen deelden. Zo kwam Suzan Jongbloed van het Burger Informatie Punt (BIP) om enkele interessante cases over wet- en regelgeving te bespreken. Aleida Schudde van ‘Parlevliet en Schudde Curatele en Bewind’ hield een presentatie over bewindvoering. De maatjesavonden werden gehouden in de Ontmoetingskerk. We zijn de PKN-gemeente dankbaar voor de genoten gastvrijheid.

8 Contact met de kerken Incidenteel vond er overleg plaats tussen een bestuurslid of coördinator en een afgevaardigde van een kerkelijke gemeente. Sinds de oprichting van Grip hadden wij, in de persoon van Willem van der Plas, een vertegenwoordiger in het Overleg Armoede Bestrijding (OAB). Bovendien werden we twee keer per jaar uitgenodigd om uitleg te komen geven over onze werkwijze, vorderingen, kosten en noodzaak van bestaan. Ondanks dat wij ons meerdere keren meldden kwam er geen verzoek voor overleg van het Diaconaal Platform Katwijk (DPK), dat op 16 oktober 2014 in de plaats kwam van het OAB. Dat had waarschijnlijk met opstartproblemen te maken. Omdat wij bang waren uit het gezichtsveld van de verschillende diaconieën te geraken werden er binnen het netwerk van enkele bestuursleden hier en daar afspraken gemaakt. Zo was er een bijeenkomst op 20 oktober met de diaconie van de PGR(ijnsburg) in wording. Daarvoor was al bij een andere bijeenkomst gebleken dat, ondanks dat een paar kerkelijke ambtsdragers vanaf het begin bij het OAB en de oprichting van Grip betrokken waren, uitleg hard nodig was. Aanvankelijk dachten hun diakenen dat ze zelf voldoende deskundigheid hadden om verantwoord hulp te kunnen bieden, maar zij hebben ervaren dat dit niet zo is en schakelden Grip in toen het lastig werd.

Omdat wij een initiatief zijn vanuit de kerken, wij de kerken nodig hebben en wij denken dat wij gespecialiseerde hulp kunnen bieden die de verschillende diaconieën niet altijd in huis hebben, nodigden wij zelf de diakenen of vertegenwoordigers van alle kerkelijke gemeentes in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg uit. Die voorlichtingsavond, 17 november, voor de verschillende diaconieën verliep o.i. voorspoedig. We hopen dat het DPK ons in 2016 weer zal uitnodigen. Wij willen de band met de kerken graag in stand houden. Ondersteuner van Grip op de Knip Katwijk zijn nu: – Baptistengemeente Katwijk – Gereformeerde Open Hofkerk Katwijk a.d. Rijn – Gereformeerde kerk Katwijk aan Zee – Gereformeerde kerk Rijnsburg – Gereformeerde kerk Valkenburg – Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Katwijk – Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Rijnsburg – Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Valkenburg – Hervormde gemeente Katwijk a.d. Rijn – Hervormde gemeente Katwijk aan Zee – Hervormde gemeente Rijnsburg – Hervormde gemeente Valkenburg – Protestantse gemeente De Rank – RK parochie H. Joh. de Doper 9 SchuldHulpMaatje Nederland Na goede voorbereidingen kwam uit het project SchuldHulpMaatje per 1 januari 2015 de ‘Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland’ voort. Grip is hier van het begin af aan bij betrokken geweest. Wij hebben veel vertrouwen in het bestuur en het functioneren van de organisatie. Zaken die voorheen nog niet goed genoeg functioneerden en waar wij op attendeerden zijn, of worden dat nog, aangepakt. De steun die wij van het landelijk bureau krijgen, bestaat o.a. uit een driedaagse cursus voor nieuwe maatjes en een lesprogramma voor bestaande maatjes via e-learning. Nieuw was pre-learning. In dit programma wordt een praktische situatie nagebootst. Nieuwe maatjes kunnen dan zien of ze geschikt zijn voor hun rol als hulpverlener op financieel gebied. Na het volgen van de driedaagse cursus en een van gemeentewege overlegde verklaring van goed gedrag (VOG) krijgen de maatjes hun certificaat en kunnen aan het werk.

Over de driedaagse cursus is iedereen dik tevreden. De aansturing van de andere lessen, die per computer, leverden in het verleden en ook nog dit jaar wat problemen op. Het landelijk servicebureau heeft nu een Permanent Educatie Programma (PEP). Op de site worden zaken kort en helder uitgelegd. Dit is een nieuwe manier van werken. Ook de toegankelijkheid tot het computerprogramma, zie hierboven bij ‘maatjes’, is verbeterd. Het laat zich aanzien dat de maatjes hiermee voortvarend aan het werk kunnen en er tevreden over zijn. Het is nog te vroeg om hierover een oordeel te kunnen hebben. Het enige dat o.i. nog praktische verbetering vraagt is het plaatsen van nieuwe maatjes op de driedaagse cursus. Soms moet onze coördinator plek zoeken buiten het landelijk bureau om. Met het landelijk bureau van SchuldHulpMaatje is gedurende het hele jaar geregeld contact geweest. Daarnaast bezochten bestuursleden de algemene ledenvergadering, ontvingen we in de Voorhof in Rijnsburg op een speciale vergadering een aantal regiovertegenwoordigers, namen onze beide coördinatoren deel aan een leidersdag, bezocht onze voorzitter een landelijke bijeenkomst over de strategie van SHM voor 2016 – 2020 en kwam Gerald van Dijk van SHM op onze vergadering om nogmaals, maar nu meer toegespitst op onze plannen voor het inloopspreekuur, uit te leggen hoe de Google Adwords campagne werkt.

Vooraf aan de algemene ledenvergadering van 12 oktober 2015 vond een minisymposium plaats. Het onderwerp ‘vroegsignalering en preventie van schulden en armoede’ werd bijgewoond door staatssecretaris Jetta Klijnsma. Ze hield een toespraak, beantwoordde vragen en overlegde ‘en petit comité’ over problemen rond de schuldhulpverlening. Het onderwerp van het minisymposium heeft direct te maken met onze plannen voor een inloopspreekuur. Het is goed dat de landelijke vereniging een ingang heeft bij de politiek. Wij maken ons zorgen over schrijnende situaties van ZZP-ers met schulden. Over de hulp die deze ZZP-ers (niet) krijgen stelde onze voorzitter een vraag aan de staatssecretaris. Zij antwoordde dat die groep toch echt voor steun kan aankloppen bij de gemeente. Omdat ze deze vraag al eerder had gekregen, beloofde ze dit antwoord in haar 10 gemeentelijk rondschrijven nogmaals te benadrukken. Als zij voor ZZP-ers met schulden slechts één adviseringsgesprek, zoals in Katwijk bij de gemeente gangbaar is, bedoelt, dan is dat o.i. te weinig. Peter Rijsdijk van SHM beloofde later dat hij bij zijn bezoek aan het ministerie om een verhelderend antwoord zal vragen.

De druk om iets voor deze groep te doen komt dan op de goede plaats terecht. Voor 2015 en 2016 heeft Klijnsma onze landelijke vereniging een flinke subsidie toegezegd. Deze is geoormerkt voor het helpen bij het opzetten van nieuwe locaties en voor het project SchuldHulpMaatje Jong. SHM wil blijven innoveren en dat juichen wij toe. Samenwerking met de gemeente en politiek Het bestuur is dankbaar voor de steun die ze vanuit de gemeente en de verschillende politieke partijen ontvangt. Er is, zoals afgesproken, twee keer overleg geweest op het gemeentehuis met enkele ambtenaren. Dit gebeurde op 12 maart en 15 september. Het ging om de voortgang van het werk van de gemeente en dat van ons. Op ons verzoek of de VOG’s niet konden worden vergoed kwam een negatief antwoord. De gemeente is met twee sociale wijkteams van start gegaan. Deze teams hebben een inloopspreekuur, maar gaan ook de wijk in. Het is de bedoeling dat de medewerkers signalen oppakken waar hulp nodig is en daarmee aan de slag gaan. Veel aandacht ging in het overleg dan ook naar onze plannen voor een ander, gespecificeerd inloopspreekuur en het gebruik van Google Adwords. Naast de twee bovenstaande bijeenkomsten werden we, met het BIP en stichting Broodnodig, uitgenodigd om op 24 september aan een raadscommissie uit te leggen hoe wij werken en functioneren. Onze voorzitter en coördinator gaven daar een presentatie over de opzet en aanpak van Grip. Maatje Karin Kloos introduceerde een hulpvraagster en liet haar d.m.v. een interview de stappen beschrijven die zij, samen met Kloos, had doorlopen om haar schuldprobleem structureel op te lossen. Door ons lidmaatschap van SHM weten we dat een inloopspreekuur en een prominente plek op Google, d.m.v. Google Adwords, mensen met financiële problemen eerder van ons op de hoogte zijn. Bovendien zijn ze eerder geneigd hulp te zoeken. Volgens de gemeente waren daar de sociale wijkteams voor in het leven geroepen.

Wij wezen erop dat bij deze teams 60 tot 70% van de vragen betrekking hebben op financiële zaken, terwijl de teamleden meestal geen financiële expertise hebben en dus doorverwijzen. Hulpvragers gaan o.i. liever niet naar de gemeente, omdat zij er dan – met een bepaald minimum bedrag per week – drie jaar aan vast zitten. Hoewel wij nieuwsgierig zijn naar het functioneren van deze, nieuwe sociale wijkteams, wilden we ons inloopspreekuur toch doorzetten. In Katwijk heeft 10% van de huishoudens, dat zijn er circa 2400, grote kans om met financiële problemen te maken te krijgen. Samen met de gemeente bereiken wij slechts een klein deel van deze huishoudens. Hoe breng je daar verandering in aan? Een laagdrempelig inloopspreekuur dat via googelen eenvoudig is te vinden is ons advies. Voor het Google Adwordsplan vroegen we een eenmalige subsidie aan. Voor dit laatste werden we door de wethouder uitgenodigd op 2 november en hebben gepleit voor 11 ons plan. Op de valreep naar het nieuwe jaar werd ons de subsidie waarom wij vroegen toegezegd. Dit komt boven op de jaarlijkse subsidie die ons al eerder was gegeven. Naast deze vier bijeenkomsten konden we schriftelijk reageren op het gemeentelijk beleidsplan schuldhulpverlening. Enkelen van ons hebben het plan kritisch gelezen en van commentaar voorzien. Deze opmerkingen werden door de gemeente meegenomen en verwerkt. In de eerste helft van het jaar hebben we gesproken met vertegenwoordigers van het CDA, de CU en de SGP.

De eersten kwamen naar onze vergadering, de andere twee spraken we op het gemeentehuis. Nadat we onze voorlichting voor de raadscommissie hadden gehouden leek het ons niet meer opportuun apart met de andere politieke partijen van gedachten te wisselen. Financiën Onze grootste kostenpost is het lidmaatschap van de landelijke vereniging SHM plus de cursussen en hercertificeringen die zij organiseren. Voor de inkomsten hanteren we de norm die de landelijke vereniging standaard adviseert. De burgerlijke overheid neemt daarin de helft van de kosten voor haar rekening. De kerken en sponsoren zorgen voor de andere vijftig procent; ieder voor de helft daarvan. De burgerlijke gemeente ziet het nut van ons werk en gaf, als afgesproken, € 10.000 subsidie. Omdat we een initiatief van de kerken zijn en ons zelf zien als een verlengde van de diaconieën, rekenden wij op een geldelijke bijdrage van de verschillende aangesloten kerkelijke gemeentes. Deze inkomsten waren in 2015 niet erg stabiel. Terwijl het ene kerkgenootschap ons royaal bedacht, liet een ander het (voorlopig?) afweten. Als er geen voeling is wordt je snel vergeten. Het probleem ligt o.i. bij de overgang van het OAB naar het DPK (zie ‘contact met kerken’). Omdat de landelijke sponsoren in de eerste jaren van SHM hun steentje hebben bijgedragen moesten we nu dichter bij huis op zoek naar sponsors. Dat is gelukt en voor volgend jaar zijn er al goede toezeggingen gedaan. Een lokale ondernemer heeft een overeenkomst getekend voor een periodieke gift waarin Grip voor een periode van 5 jaar jaarlijks een bedrag van € 5.000 zal ontvangen.

Woningbouwcorporatie Dunavie heeft (mondeling) toegezegd dat wij voor 2016 en naar verwachting de volgende jaren erna kunnen rekenen op € 5.000. Stichting de Carolusgulden heeft voor 2016 eenmalig € 3.000 toegezegd. Met de Rabobank zijn we in gesprek en is ons een minimale bijdrage van € 2.000 per jaar toegezegd. Public Relations Om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen, te houden, van de hulp die wij kunnen bieden meldden we ons op verschillende fronten. We hebben folders, een website, nieuwsbrieven, enkele interviews en contacten met verschillende organisaties die naar ons doorverwijzen. Ook zijn we in de gemeentegids te vinden. Om herkenbaar te zijn hebben we 12 ons eigen logo. De folders liggen bij de bibliotheken, het gemeentehuis, in kerken en de voedselbank. Er is een landelijke website van SHM waarop men door kan klikken naar Grip op de Knip Katwijk. Onze site wordt gemiddeld 30 x per week aangeklikt en 5 x doorgeklikt. Er zijn dit jaar drie nieuwsbrieven per e-mail rondgestuurd naar ruim 240 adressen. Omdat werkgevers aan bijvoorbeeld een loonbeslag zouden kunnen zien dat een personeelslid financiële problemen heeft hebben we aan zo’n 440 bedrijven met vier of meer medewerkers een brief gestuurd. Uit praktijkcijfers blijkt dat loonbeslag de loonadministratie van een bedrijf gemiddeld één tot drie uur tijd per loonbeslag per loonronde kost. Ook blijkt dat een medewerker met loonbeslag negen tot veertien dagen per jaar extra verzuimt. Hij of zij is bovendien 20-30% minder productief.

De kans op fraude neemt met 12% toe. Medewerkers die met schulden te maken hebben zijn kort gezegd vaak minder productief dan medewerkers zonder schulden. De werkgevers zouden dan op Grip kunnen wijzen. Op deze brieven is geen reactie gekomen. Hoe hulpvragers ons kennen of door wie ze worden (door)gestuurd is te zien in één van de grafieken achterin. In een mail aan mevr. Hueting, voorzitter van de huisartsenvereniging in Katwijk hebben we voorgesteld een presentatie te geven voor de plaatselijke huisartsen. De agenda zit voorlopig vol, maar mevrouw Hueting zei hierop terug te komen. Omdat het van belang is regelmatig te worden genoemd in de media hadden/hebben we behoefte aan een pr-man/vrouw. We hebben daarvoor een aanvraag ingediend bij de vacature bank van het Vrijwilligers Informatie Punt. Bij het VIP was men zo vriendelijk de aanvraag te vertalen in een bericht in de Katwijksche Post.

Rob Onderwater, 38 jaar werkzaam geweest bij het Leidsch Dagblad meldde zich. Hiermee hebben we nu onze eigen pr-man. In korte tijd heeft Rob al enkele interviews en andere zaken geregeld in de aanloop naar de opening van het inloopspreekuur. Hij wees ons op het belang van de sociale media. We zullen ons regelmatig op facebook en twitter moeten melden. Of dat gaat lukken zal volgend jaar moeten blijken. Schuldpreventie en inloopspreekuur Zo’n tien procent van de huishoudens in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg heeft grote kans om in financiële problemen te komen. Om deze groep te bereiken en te helpen zal ze ons moeten kennen en zal ze om hulp moeten durven vragen. Voor het eerste gaan we in 2016 aan het werk met Google Adwords, voor het tweede gaan we een inloopspreekuur houden. Mensen kunnen tijdens dat spreekuur om advies vragen. Als het nodig is kunnen ze verder met een maatje of doorverwezen worden naar bijvoorbeeld de gemeente. Hulpvragers die we al eens geholpen hebben kunnen hier ook bijpraten en/of zich opnieuw laten adviseren. Zo’n laagdrempelig inloopspreekuur is door SHM uitgeprobeerd in vijf gemeenten.

De ervaringen zijn positief. De doelgroep wordt goed bereikt. Van de hulpvragers had ongeveer 60% geen problematische schulden, de geboden hulpverlening werkte preventief. De overige 40% had problematische schulden en had curatieve hulpverlening nodig. Voor het inloopspreekuur van Grip kunnen we gratis gebruik maken van een ruimte bij 13 Stichting Huurdersbelangen Duinstreek. Dit onderkomen aan de Nassaudreef is weinig opvallend en ligt mooi centraal. Er is wifi. Op de deur/muur komt een bord met onze naam en de openingstijden. Vanaf 1 januari 2016 zijn op elke maandag van 10 tot 11.30u de deuren geopend. Onze beide coördinatoren bemannen het kantoor; ieder om de week. We beginnen deze pilot voor de duur van maximaal één jaar. Iedere drie maanden evalueren we de gang van zaken. De vijf pilots van SHM werden ondersteund door Google Adwords. Het leverde 35- 50% van het totaal aantal aanmeldingen op. Ook onze pilot zal ondersteund worden met Google Adwords. Daar waar folders en krantenartikelen niet gelezen en mensen dus niet bereikt worden, lukt het via internet beter. 22.500 mensen zoeken per maand (In Katwijk 130 x per maand) op woorden die iets met schulden/schuldsanering te maken hebben. Positief is dat zij tenminste nog zoeken. Bij deze woorden wordt advertentieruimte ingekocht. We tonen dan dat wij op plaatselijk niveau hulp kunnen bieden. 4% klikt op de advertentie. Lijkt weinig, maar specialisten zeggen dat dit een mooi percentage is. SHM maakt een speciale, lokale pagina voor Katwijk. In een aantal pilot-gemeenten leverde het 6 à 10 extra hulpvragen per maand op. Mensen kunnen overigens op de site ook een test doen. Ze kunnen dan lezen in hoeverre ze wel of geen hulp nodig hebben.

SHM verzorgt een maandelijkse reportage. De gemeente verleent subsidie om e.e.a. mogelijk te maken. Onze verantwoording volstaat dan niet met het jaarverslag, maar zal aan de hand van cijfers in overleg moeten plaats vinden. Enkele andere initiatieven/contacten Samen met Stichting voor Elkaar uit Leiden hebben we gesprekken gehad met de, gefuseerde, Rabobank. Daardoor is er nu een gezamenlijke folder. Medewerkers van de bank kunnen de folder meegeven aan mensen waarvan ze denken dat ze onze hulp goed kunnen gebruiken. Bewoners uit Leiden en Katwijk worden dan verwezen naar Stichting voor Elkaar òf Grip. Er is nu ook, dank zij de gesprekken, in bijzondere gevallen een vorm van herfinanciering bespreekbaar. De toegankelijkheid van maatjes die een probleem tegen komen die een hulpvrager heeft met de bank is nog onderwerp van gesprek. Stichting voor Elkaar is in gesprek met Zorg en Zekerheid. Wij kunnen ons daarbij nog niet aansluiten. Eerst regelt de zorgverzekeraar haar samenwerking met Leiden. Daarna is er ruimte om met Grip te praten. Op verzoek van en in samenwerking met SHM Nederland hebben we nog eens contact opgenomen met De Brug. Sinds september zit deze organisatie in een nieuw gebouw. Ons inloopspreekuur zouden we daar kunnen houden. Naast verslaafden verwacht men bezoekjes/hulpvragen van andere mensen. Ons inziens is de drempel als je schulden hebt en dan ook nog bij De Brug naar binnen ‘moet’ wel erg hoog. Er is een goed gesprek geweest met de directeur bestuurder en de manager woondiensten van Dunavie. De huidige samenwerking kan daardoor nog meer resultaten op gaan leveren. 14 Dank aan Grip op de Knip geniet een steeds bredere steun binnen de gemeente Katwijk en wordt door velen goed geholpen. De kerken, de gemeente, sponsoren en particulieren steunen ons financieel. We kunnen met elkaar overleggen in de Voorhof in Rijnsburg en de Ontmoetingskerk in Katwijk a.d. Rijn. De beheerder en de koster of anderen zorgen voor de (technische) mogelijkheden om te vergaderen en de koffie. Dit jaarverslag en ook de folders worden belangeloos gedrukt. Onze financiële administratie wordt gratis gecontroleerd. We hebben een webmaster en sinds kort een pr-man. En dan hebben we natuurlijk de werkers in het veld: de beide coördinatoren en de vele maatjes. Het is allemaal gratis en/of werk van vrijwilligers. Wij zijn dankbaar voor zoveel hulp en bedanken de ondersteuners en de werkers voor de geboden diensten.

Balans

Activa Nog te ontvangen Deze post betreft een bijdrage voor 2015 van een lokale kerk. Deze bijdrage werd in 2016 ontvangen Passiva Voorziening Grip op de Knip heeft zich voorgenomen om het resultaat grotendeels toe te voegen aan een voorziening om bij een eventuele toename van de hulpvraag en een onverwachte afname van de financiële bijdragen de trainingskosten voor extra maatjes te kunnen blijven betalen. Toelichting Resultatenrekening Baten Lokale Kerken Veertien lokale kerken hebben aangegeven een financiële bijdrage te willen leveren aan Grip op de Knip. In totaal werd een bedrag van € 9.096 ontvangen. Hier is een bedrag van € 361 aan collectegeld inbegrepen. Gemeente Katwijk In 2015 is € 10.000 subsidie ontvangen van de gemeente Katwijk. De gemeente Katwijk heeft in het beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2019 opgenomen dat wij als netwerkpartner kunnen rekenen op een subsidie ter financiering van de opleidingskosten met een maximum van € 10.000